8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲಾಗದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಎಳೆದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲಾಗದ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಎಳೆದ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!

ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ…

error: Content is protected !!