4000 ಸಾವಿರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು

4000 ಸಾವಿರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸಿದ ಸಚಿವ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು

ಬೆಂಗಳೂರು 22- ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವಿರುವುದು ಬಡವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೊಸ್ಕರ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಚಾಲಕರ ಕೈ  ಬಿಡುವಮಾತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ…

error: Content is protected !!