ಬೀದರ್ : ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ

ಬೀದರ್ : ಬೀದರ್ ನಗರದ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದಿನ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಾತ್ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

Share Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!