ಕಾಮಿಡಿ

ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಸ್ಟೋರಿ

ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಕುರ್ಚಿಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರೆ…

error: Content is protected !!